Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στις Βλαχέρνες για τους Χαιρετισμούς (ΦΩΤΟ)

530

Στον τόπο όπου για πρώτη φορά εψάλη ο Ακάθιστος Ύμνος.

Στον ιστορικό  ναό της Παναγίας των Βλαχερνών του 6ου λόφου της Επταλόφου Πόλεως.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος χοροστάτησε την Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2018, το πρωί, στην Ακολουθία των Γ’ Χαιρετισμών προς την Υπεραγία Θεοτόκο στον Ι. Ναό της Παναγίας των Βλαχερνών,κατά το έθος.
Από την Ακολουθία και τα φωτογραφικά στιγμιότυπα του Yani Kayakoparan που δημοσιεύουμε εδώ.
Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου: 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Παρασκευήν, 9ην τρ. μηνός Μαρτίου, ἐχοροστάτησε, κατά παλαιόν ἔθος, ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τῆς Γ´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀγαθάγγελος Σῖσκος, Βιβλιοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Βρυούλων κ. Παντελεήμων καί Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, ὁ Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνος Οἰκονόμου, Κοσμήτωρ τῆς Σχολῆς Ἐπιστήμης τῆς Πληροφορίας καί Πληροφορι-κῆς τοῦ Ἰονίου Πανεπιστημίου, πλεῖστοι πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ Κατερίνης, ὡς καί ὅμιλος Καθηγητῶν καί Προπτυχιακῶν καί Μεταπτυχιακῶν Φοιτητῶν τοῦ Τμήματος Ἱστορίας καί Ἀρχαιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Χρήστου Σταυράκου, Καθηγητοῦ.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ δεξίωσιν, ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου – Κερατίου Κόλπου, καί ὁ Πατριάρχης, ἀπευθύνας πατρικούς λόγους πρός τούς προσκυνητάς, ἰδιαιτέρως δέ πρός τά ἐξ Ἰωαννίνων καί ἐκ Κερκύρας μέλη τῆς Πανεπιστημιακῆς Κοινότητος, ἅτινα καί προέτρεψε πατρικῶς, λόγῳ τῆς ἐπιστημονικῆς ἐνασχολήσεώς των μέ τό ἀντικείμενον τῆς Βυζαντινῆς Ἱστορίας, Ἀρχαιολογίας καί Τέχνης, ὅπως ἐπισκέπτωνται τακτικῶς τήν Πόλιν τῶν Πόλεων, ἐμνήσθη δέ μετ’ εὐγνωμοσύνης τῆς πρό ἐτῶν ἀπονεμηθείσης Αὐτῷ ὑψηλῆς τιμητικῆς διακρίσεως, διά τῆς ἀναγορεύσεως Αὐτοῦ εἰς ἐπίτιμον Διδάκτορα τοῦ συγκεκριμένου ὡς ἄνω Τμήματος τοῦ διακεκριμένου τούτου Πανεπιστημιακοῦ Ἱδρύματος τῆς Ἠπείρου.
—————————————————————————————-